!درود بر تو...لعنت بر آنها

درود بر اشک هایی که از درد بر چهره ات جاری کردی ولی سوزش داغ گلوله کم نشد...
درود بر اولین قطره ی خونت که بر زمین ریخت...
درود بر زمینی که اولین قطره ی شهادتت را به کام کشید...
درود بر آخرین اتاقی که تو را زنده در خود یافت...
و
لعنت بر گلوله ای که بدنت را شکافت...
لعنت بر دست هایی که گلوله را بر بدنت نشانه رفت...
لعنت بر جماعتی که سیاهه ای شدند و لحظات آخر زندگی را برایت پر وحشت کردند...
لعنت بر فتنه گردانانی که سیاهه ها را بر تو خواندند...
و لعنت و ذلت بر هر آنکس که بر ناله های آخرت مهر سبز زد!
شهادتت مبارک صانع جان!
/ 2 نظر / 34 بازدید
محدثه ف

کی بود کی بود خود شما که اصلا نکشتید ندیدید نبودید

سهیل

در احتزاز باد پرچم منتظران مهدی ( عج)