تلفظ لغت یا غیاث مشکل بود...

خدا صدای خودش را شنید از دهنت
دوید داخل گودال و دید از دهنت....

تلفظ لغت یا غیاث مشکل بود
به گریه نیزه ای بیرون کشید از دهنت


به سمت پهلوی تان راه تیغ ها کج شد
همین که نام مدینه پرید از دهنت

تو تشنه و جگر نیزه ها خنک می شد!
نسیم باغ فدک می وزید از دهنت

خدا برای بهشت خودش،شقایق را
غروب روز دهم آفرید از دهنت


وحید قاسمی


/ 1 نظر / 39 بازدید
ثریا

سلام برگشتم[نیشخند]