!...اجابت را مهیا نمودید به دعاهایتان

خداوند هیچ کسی را به حاجتی مضطر نکند
بد روزگاری می شود روزگارت...
ولی توکلی بایدت و توسلی و تضرعی...
دعاهایتان گره از کارم گشود و توسل هایتان گره از این کورترین گرهم باز کرد!
اجرتان با گره گشاترین گره گشا!

/ 1 نظر / 20 بازدید
یار غار

خدایا ...شکرت مهربان ترین...شکرت...