سرفه می کند...سرفه می کند...سرفه می کند...

راه می رود
سرفه می کند

پلک می زند
سرفه می کند...

تکیه می دهد
سرفه می کند

سرفه می کند
سرفه می کند
سرفه می کند
ایستاده مرده است

لحظه‌ای...

هزار بار
...

تکه‌...تکه...


او...


شهید می شود
...............

/ 0 نظر / 37 بازدید